Menü Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

I.,    Adatkezelési tájékoztató

Dr. Szőcs Gyula Kálmán orvosi és igazságügyi szakértői tevékenységét  a Szőcs és Kajtor Egészségügyi, Építési és Tervezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság keretében végzi.

Név: Szőcs és Kajtor Egészségügyi, Építési és Tervezési Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság

Székhely:  2111 Szada, Jókai u.62.

Telephely: 1134 Budapest, Botond u.14.

Cégjegyzékszám: 13-09-088837

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága

Adószám:12700587-1-13

A Szőcs és Kajtor Egészségügyi, Építési és Tervezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Röviden Szőcs és Kajtor Kft.) a továbbiakban szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szőcs és Kajtor Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek részletesen megtalálhatók a Kft. adatkezelési szabályzatában, a cég székhelyén és telephelyén.

A Szőcs és Kajtor Kft. a jövőben fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató törvényileg, rendeletileg előírt megváltoztatására.

A Szőcs és Kajtor Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szőcs és Kajtor Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
  • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről